Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/umradom/www/firma/configuration.php:60) in /home/umradom/www/firma/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/umradom/www/firma/configuration.php:60) in /home/umradom/www/firma/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/umradom/www/firma/configuration.php:60) in /home/umradom/www/firma/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Informacje ogólne

Informacje ogólne

Rekrutacja uzupełniająca - dotacje

Email Drukuj PDF

Projekt zakłada rekrutację uzupełniającą do projektu w terminie 10-14.03.2014 r. Rekrutacja uzupełniająca polega na udzieleniu dodatkowych dotacji dla 6 uczestników.

W ramach projektu oferujemy:

· Środki finansowe na otworzenie własnej działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie 40 000 zł oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy działalności (maks. 1500 zł miesięcznie)

· Szkolenia i doradztwo zawodowe

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które spełniają łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki:

· osoby bezrobotne (tj. zarejestrowane w Urzędzie Pracy),

· zwolnione z przyczyn zakładu pracy*,

  • pozostające bez zatrudnienia maksymalnie 6 miesięcy
  • posiadające najwyżej średnie wykształcenie

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 48 36-20-614 lub w Biurze Projektu (Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 53, pokój 105,106) oraz na stronie projektu nowaszansa.umradom.pl

* Osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy to osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w firmie przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu w związku z:

1. rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, lub zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

2. rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych produkcyjnych albo technologicznych,

3. wygaśnięciem stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy, nowych warunków pracy i płacy,

 

4. rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu Pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2014 10:58

Informacje o projekcie

Email Drukuj PDF
Projekt „Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy” realizowany jest  w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy*, pozostających bez zatrudnienia maksymalnie 6 miesięcy w momencie przystąpienia do projektu, tj. w momencie rekrutacji do Projektu, która zaplanowana jest pod koniec marca.

Projekt przewiduje:

1. Wsparcie dla 25 osób chcących założyć działalność gospodarczą – wsparcie psychologiczne, szkolenia, doradztwo, dotacja (max 40 000 PLN), comiesięczne wsparcie pomostowe (min. 6, max 12 miesięcy), szkolenia specjalistyczne i zawodowe.
2. Wsparcie dla 10 osób zakwalifikowanych na staże (6 miesięcy) – wsparcie psychologiczne, szkolenia, doradztwo, szkolenia zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe (stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku).
3. Wsparcie dla 15 osób zakwalifikowanych do zatrudnienia subsydiowanego (12 miesięcy)– wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia ogólne, szkolenia zawodowe, stypendium szkoleniowe (zatrudnienie subsydiowane to równowartość najniższej pensji krajowej)

Dodatkowe kryteria:

25 osób muszą stanowić osoby z najwyżej średnim wykształceniem
25 osób muszą stanowić kobiety.

Rozpoczęcie działalności, a tym samym otrzymanie dotacji przewidziane jest na wrzesień 2013r.
Rozpoczęcie staży przewidziane jest we wrześniu 2013r. oraz w styczniu 2014r. Zatrudnienie subsydiowane rozpocznie się we wrześniu 2013r.

Wartość projektu: 2 623 129,00 PLN. Całość projektu finansowana jest ze środków unijnych.
Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2013-2014.

* Osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy to osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w firmie przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu w związku z:
  1. rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczegółowych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, lub zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
  2. rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych produkcyjnych albo technologicznych,
  3. wygaśnięciem stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
  4. rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu Pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

 

 

Poprawiony: środa, 20 lutego 2013 09:46